Tumblelog by Soup.io
 • mrasz
 • mrsnobodyy
 • kenniceangle
 • rachel-green
 • Merlinka
 • NeverLoseHope
 • maruda
 • troubles
 • kolyzka
 • ziomalon
 • swaymeplease
 • Iriss
 • niepotrzebnaprzygoda
 • nothingmore
 • somciowo
 • palenieszkodzizdrowiu
 • opheliac
 • occasiondressesuk
 • storczyk
 • 0agus0
 • lekkotak
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • pannaanna
 • szaaatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawolalabym wolalabym
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie viacatchbreathoflife catchbreathoflife
6487 6bac 500
Reposted frompiehus piehus
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viapiehus piehus
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viadziewczynawolczykija dziewczynawolczykija
Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viaOnly2you Only2you
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaOnly2you Only2you
9386 c6c7
Reposted fromonlyman onlyman viaszarakoszula szarakoszula
2039 9076
Reposted fromposzum poszum viaszarakoszula szarakoszula
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka

July 18 2018

2875 3b51 500
Reposted fromHanz Hanz viaIlivedreams Ilivedreams
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaIlivedreams Ilivedreams
6761 9b15
Reposted fromretaliate retaliate viaIlivedreams Ilivedreams
1238 6224 500
Reposted fromYuei Yuei viaIlivedreams Ilivedreams
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl